ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

  • P61015-095558
  • ពិព័រណ៍
  • រោងចក្រ
  • ហ្វាង-សា-ជី
  • រោងចក្រ-១